Latin words starting with: H

A-Z Listing

 1. ha interj
 2. Habacuc, undeclined n
 3. habena, habenae n
 4. habeo, habere, habui, habitus v
 5. habetudo, habetudinis n
 6. habilis, habilis, habile adj
 7. habilitas, habilitatis n
 8. habilito, habilitare, habilitavi, habilitatus v
 9. habitabilis, habitabilis, habitabile adj
 10. habitaculum, habitaculi n
 11. habitans, habitantis n
 12. habitatio, habitationis n
 13. habitator, habitatoris n
 14. habitatrix, habitatricis n
 15. habito, habitare, habitavi, habitatus v
 16. habitualis, habitualis, habituale adj
 17. habitualiter adv
 18. habitudinalis, habitudinalis, habitudinale adj
 19. habitudo, habitudinis n
 20. habituo, habituare, habituavi, habituatus v
 21. habitus, habitus n
 22. Habraeus, Habraea, Habraeum adj
 23. habrodiaetus, habrodiaeti n
 24. habrotonum, habrotoni n
 25. hac adv
 26. Haceldama, undeclined n
 27. hactenus adv
 28. Hadrianus, Hadriana, Hadrianum adj
 29. Hadrianus, Hadriani n
 30. Hadrumetinus, Hadrumetina, Hadrumetinum adj
 31. Hadrumetinus, Hadrumetini n
 32. Hadrumetum, Hadrumeti n
 33. Hadrumetus, Hadrumeti n
 34. haedilia, haediliae n
 35. haedilla, haedillae n
 36. haedillus, haedilli n
 37. haedinus, haedina, haedinum adj
 38. haedulea, haeduleae n
 39. haedulus, haeduli n
 40. haedus, haedi n
 41. Haeduus, Haedui n
 42. haemorrhagia, haemorrhagiae n
 43. haemorrhois, haemorrhoidis n
 44. haemorrhoissus, haemorrhoissa, haemorrhoissum adj
 45. haemorroida, haemorroidae n
 46. haereditas, haereditatis n
 47. haereo, haerere, haesi, haesus v
 48. haeresiarcha, haeresiarchae n
 49. haeresis, haereseos/is n
 50. haeresis, haeresis n
 51. haereticus, haeretica, haereticum adj
 52. haereticus, haeretici n
 53. haesitatio, haesitationis n
 54. haesito, haesitare, haesitavi, haesitatus v
 55. hagiographia, hagiographiae n
 56. hagiographicus, hagiographica, hagiographicum adj
 57. hagiographus, hagiographa, hagiographum adj
 58. hagiographus, hagiographi n
 59. hagios, hagia, hagion adj
 60. hahahae interj
 61. hahahe interj
 62. haicu, haicus n
 63. halatio, halationis n
 64. halcycon, halcyonis n
 65. haliaeetos, haliaeeti n
 66. halica, halicae n
 67. halicacius, halicacia, halicacium adj
 68. halicastrum, halicastri n
 69. halito, halitare, halitavi, halitatus v
 70. halitus, halitus n
 71. hallec, hallecis n
 72. Hallelujah interj
 73. hallucinator, hallucinatoris n
 74. hallus, halli n
 75. halmaturus, halmaturi n
 76. halo, halare, halavi, halatus v
 77. halucinatio, halucinationis n
 78. halucinor, halucinari, halucinatus v
 79. hama, hamae n
 80. hamadryas, hamadryados/is n
 81. hamatus, hamata, hamatum adj
 82. hamiota, hamiotae n
 83. hammonitrum, hammonitri n
 84. hamula, hamulae n
 85. hamus, hami n
 86. hannapus, hannapi n
 87. Hannibal, Hannibalis n
 88. hapalus, hapala, hapalum adj
 89. hara, harae n
 90. harena, harenae n
 91. harenaceus, harenacea, harenaceum adj
 92. harenaria, harenariae n
 93. harenaria, harenariae n
 94. harenarium, harenarii n
 95. harenarius, harenaria, harenarium adj
 96. harenarius, harenarii n
 97. harenatio, harenationis n
 98. harenatum, harenati n
 99. harenatus, harenata, harenatum adj
 100. harenifodina, harenifodinae n
 101. harenivagus, harenivaga, harenivagum adj
 102. harenosum, harenosi n
 103. harenosus, harenosa, harenosum adj
 104. harenula, harenulae n
 105. haricolor, haricolari, haricolatus v
 106. hariola, hariolae n
 107. hariolor, hariolari, hariolatus v
 108. hariolus, harioli n
 109. harmonia, harmoniae n
 110. harmonica, harmonicae n
 111. harmonice adv
 112. harmonice, harmonices n
 113. harmonicus, harmonica, harmonicum adj
 114. harmonium, harmonii n
 115. harpagatus, harpagata, harpagatum adj
 116. harpago, harpagonis n
 117. harpastum, harpasti n
 118. harpax, (gen.), harpacis adj
 119. harpe, harpes n
 120. harpyria, harpyriae n
 121. harum, hari n
 122. harundifer, harundifera, harundiferum adj
 123. harundinetum, harundineti adj
 124. harundineus, harundinea, harundineum adj
 125. harundinosus, harundinosa, harundinosum adj
 126. harundo, harundinis n
 127. haruspex, haruspicis n
 128. haruspicina, haruspicinae n
 129. haruspicinus, haruspicina, haruspicinum adj
 130. harviga, harvigae n
 131. harvix, harvigis n
 132. Hasdrubal, Hasdrubalis n
 133. hasisum, hasisi n
 134. hasta, hastae n
 135. hastatus, hastata, hastatum adj
 136. hastatus, hastati n
 137. hastile, hastilis n
 138. hastilis, hastilis, hastile adj
 139. hau adv
 140. hau interj
 141. haud adv
 142. hauddum adv
 143. haudquaquam adv
 144. hauquaquam adv
 145. haurio, haurire, hausi, haustus v
 146. haustrum, haustri n
 147. haustus, haustus n
 148. haut adv
 149. have interj
 150. havens, (gen.), haventis adj
 151. haveo, havere, -, - v
 152. haveo, havere, -, - v
 153. he, undeclined n
 154. hebdomada, hebdomadae n
 155. hebdomada, hebdomadae n
 156. hebdomadarius, hebdomadaria, hebdomadarium adj
 157. hebdomadarius, hebdomadarii n
 158. hebdomas, hebdomadis n
 159. hebdomas, hebdomadis n
 160. hebdomas, hebdomados/is n
 161. hebdomas, hebdomados/is n
 162. hebenius, hebenia, hebenium adj
 163. hebenum, hebeni n
 164. hebenus, hebeni n
 165. hebeo, hebere, -, - v
 166. hebes, (gen.), hebetis adj
 167. hebesco, hebescere, -, - v
 168. hebeto, hebetare, hebetavi, hebetatus v
 169. hebetudo, hebetudinis v
 170. Hebraea, Hebraeae n
 171. Hebraeus, Hebraea, Hebraeum adj
 172. Hebraeus, Hebraei n
 173. Hebraice adv
 174. Hebraicis, Hebraicis, Hebraice adj
 175. Hebraicus, Hebraica, Hebraicum adj
 176. hebria, hebriae n
 177. hecatolitrum, hecatolitri n
 178. hecatombe, hecatombes n
 179. hecatometrum, hecatometri n
 180. hectarea, hectareae n
 181. Hector, Hectoris n
 182. hedera, hederae n
 183. hederacius, hederacia, hederacium adj
 184. hedonismus, hedonismi n
 185. hedonisticus, hedonistica, hedonisticum adj
 186. hedus, hedi n
 187. hedychrum, hedychri n
 188. Hegumen, Hegumenis n
 189. hei interj
 190. heia interj
 191. heiros, heira, heiron adj
 192. hejulor, hejulari, hejulatus v
 193. Heli interj
 194. helica, helicae n
 195. helicopterum, helicopteri n
 196. helleborum, hellebori n
 197. helleborus, hellebori n
 198. hellenismus, hellenismi n
 199. hellenisticus, hellenistica, hellenisticum adj
 200. helluatio, helluationis n
 201. helluo, helluonis n
 202. helluor, helluari, helluatus v
 203. helops, helopis n
 204. heluo, heluonis n
 205. heluor, heluari, heluatus v
 206. helvella, helvellae n
 207. Helvetia, Helvetiae n
 208. Helvetius, Helvetia, Helvetium adj
 209. Helvetius, Helvetii n
 210. helxine, helxines n
 211. hem interj
 212. hemera, hemerae n
 213. hemerodromus, hemerodromi n
 214. hemicillus, hemicilli n
 215. hemicrania, hemicraniae n
 216. hemicyclium, hemicyclii n
 217. hemiditonus, hemiditoni n
 218. hemina, heminae n
 219. heminarium, heminarii n
 220. hemiolios, hemiolios, hemiolion adj
 221. hemisphaerion, hemisphaerii n
 222. hemisphaerium, hemisphaerii n
 223. hemitonion, hemitonii n
 224. hemitonium, hemitonii n
 225. hemorrhoissa, hemorrhoissae n
 226. hemorrhoissus, hemorrhoissa, hemorrhoissum adj
 227. hendecasyllabus, hendecasyllaba, hendecasyllabum adj
 228. hendecasyllabus, hendecasyllabi n
 229. heortologia, heortologiae n
 230. hepatitis, hepatitidis n
 231. heptas, heptados/is n
 232. hepteris, hepteris n
 233. hera, herae n
 234. herba, herbae n
 235. herbaceus, herbacea, herbaceum adj
 236. herbagium, herbagii n
 237. herbesco, herbescere, -, - v
 238. herbicidum, herbicidi n
 239. herbidus, herbida, herbidum adj
 240. herbifer, herbifera, herbiferum adj
 241. herbipotens, (gen.), herbipotentis adj
 242. herbisectrum, herbisectri n
 243. herbosus, herbosa, herbosum adj
 244. herbula, herbulae n
 245. hercisco, herciscere, -, - v
 246. hercle interj
 247. herctum, hercti n
 248. hercule interj
 249. Hercules, Herculis n
 250. here adv
 251. hereditarius, hereditaria, hereditarium adj
 252. hereditas, hereditatis n
 253. heredito, hereditare, hereditavi, hereditatus v
 254. heremita, heremitae n
 255. heremiticus, heremitica, heremiticum adj
 256. heremus, herema, heremum adj
 257. heremus, heremi n
 258. hereo, herere, hesi, hesus v
 259. heres, heredis n
 260. hereticus, heretica, hereticum adj
 261. hereticus, heretici n
 262. heri adv
 263. herinacius, herinacii n
 264. herma, hermae n
 265. hermaphroditus, hermaphroditi n
 266. hermeneutica, hermeneuticae n
 267. hermeneuticus, hermeneutica, hermeneuticum adj
 268. Hermes, Hermae n
 269. hermetice adv
 270. hermeticus, hermetica, hermeticum adj
 271. hermitonium, hermitonii n
 272. herniosus, herniosa, herniosum adj
 273. Herodes, Herodis n
 274. herodio, herodionis n
 275. herodius, herodii n
 276. heroicitas, heroicitatis n
 277. heroicus, heroica, heroicum adj
 278. heroina, heroinae n
 279. heroina, heroinae n
 280. heroine, heroines n
 281. herois, heroidos/is n
 282. heros, herois n
 283. heros, herois n
 284. herous, heroa, heroum adj
 285. herus, heri n
 286. hesitatio, hesitationis n
 287. Hesperia, Hesperiae n
 288. hesperius, hesperia, hesperium adj
 289. Hesperus, Hesperi n
 290. hesternus, hesterna, hesternum adj
 291. hetaeria, hetaeriae n
 292. hetaeriarcha, hetaeriarchae n
 293. hetairia, hetairiae n
 294. heterogeneus, heterogenea, heterogeneum adj
 295. heterogenia, heterogeniae n
 296. heterosexualis, heterosexualis, heterosexuale adj
 297. heth, undeclined n
 298. hethanim, undeclined n
 299. heu interj
 300. heuristicus, heuristica, heuristicum adj
 301. heus interj
 302. Heva, Hevae n
 303. hexagonon, hexagoni n
 304. hexagonum, hexagoni n
 305. hexameter, hexametra, hexametrum adj
 306. hexameter, hexametri n
 307. hexametrus, hexametra, hexametrum adj
 308. hexametrus, hexametri n
 309. hexapeda, hexapedae n
 310. hexaphorum, hexaphori n
 311. hexas, hexados/is n
 312. hexeris, hexeris n
 313. hiacinthina, hiacinthinae n
 314. hiacinthinus, hiacinthina, hiacinthinum adj
 315. hiatus, hiatus n
 316. hiatus, hiatus n
 317. hibernaculum, hibernaculi n
 318. hibernalis, hibernalis, hibernale adj
 319. Hibernia, Hiberniae n
 320. hiberno, hibernare, hibernavi, hibernatus v
 321. hibernum, hiberni n
 322. hibernus, hiberna, hibernum adj
 323. Hibernus, Hiberni n
 324. hibiscum, hibisci n
 325. hibiscus, hibisci n
 326. hibix, hibicis n
 327. hibrida, hibridae n
 328. hic adv
 329. hic, haec, hoc adv
 330. hiemalis, hiemalis, hiemale adj
 331. hiemans, (gen.), hiemantis adj
 332. hiemo, hiemare, hiemavi, hiematus v
 333. hiemps, hiemis n
 334. hiems, hiemis n
 335. hiera, hierae n
 336. hierarcha, hierarchae n
 337. hierarchia, hierarchiae n
 338. hierarchicus, hierarchica, hierarchicum adj
 339. hieraticus, hieratica, hieraticum adj
 340. Hieremias, Hieremiae n
 341. Hiericuntinus, Hiericuntina, Hiericuntinum adj
 342. Hiericus, Hiericuntis n
 343. hieroglyphum, hieroglyphi n
 344. hieronica, hieronicae n
 345. Hieronymus, Hieronymi n
 346. Hierosolimitanus, Hierosolimitana, Hierosolimitanum adj
 347. Hierosolyma, Hierosolymae n
 348. Hierosolymum, Hierosolymi n
 349. hierotheca, hierothecae n
 350. Hierurgia, Hierurgiae n
 351. hierus, hiera, hierum adj
 352. Hierusalem, undeclined n
 353. hilaresco, hilarescere, -, - v
 354. hilaris, hilare, hilarior adj
 355. hilarisco, hilariscere, -, - v
 356. hilaritas, hilaritatis n
 357. Hilarium, Hilarii n
 358. Hilarius, Hilari n
 359. hilaro, hilarare, hilaravi, hilaratus v
 360. hilarulus, hilarula, hilarulum adj
 361. hilarus, hilara adj
 362. hilum, hili n
 363. hin, undeclined n
 364. hinc adv
 365. Hinduismus, Hinduismi n
 366. hinnio, hinnire, hinnivi, hinnitus v
 367. hinnitus, hinnitus n
 368. hinnuleus, hinnulei n
 369. hinnulus, hinnuli n
 370. hinnus, hinni n
 371. hinulus, hinuli n
 372. hio, hiare, hiavi, hiatus v
 373. hippagogus, hippagogi n
 374. Hippo, Hipponis n
 375. hippocampus, hippocampi n
 376. hippocentaurus, hippocentauri n
 377. hippodromos, hippodromi n
 378. hippomanes, hippomanis n
 379. hippomanes, hippomanis n
 380. Hipponensis, Hipponensis, Hipponense adj
 381. hippotoxota, hippotoxotae n
 382. hippurus, hippuri n
 383. hippurus, hippuri n
 384. hircinus, hircina, hircinum adj
 385. hircus, hirci n
 386. hirnea, hirneae n
 387. hirneacus, hirneaca, hirneacum adj
 388. hirneosus, hirneosa, hirneosum adj
 389. hirniacus, hirniaca, hirniacum adj
 390. hirniosus, hirniosa, hirniosum adj
 391. hirsutus, hirsuta, hirsutum adj
 392. hirtus, hirta, hirtum adj
 393. hirudo, hirudinis n
 394. hirundininus, hirundinina, hirundininum adj
 395. hirundo, hirundinis n
 396. hisco, hiscare, -, - v
 397. hisopum, hisopi n
 398. hisopus, hisopi n
 399. Hispane adv
 400. Hispania, Hispaniae n
 401. Hispanus, Hispana, Hispanum adj
 402. hispidus, hispida, hispidum adj
 403. hissopum, hissopi n
 404. hissopus, hissopi n
 405. historia, historiae n
 406. historialis, historialis, historiale adj
 407. historialiter adv
 408. historicus, historica, historicum adj
 409. historiographus, historiographi n
 410. histriatus, histriata, histriatum adj
 411. histricus, histrica, histricum adj
 412. histrio, histrionis n
 413. histronia, histroniae n
 414. hiulcus, hiulca, hiulcum adj
 415. hocceus, hoccei n
 416. hocusque adv
 417. hodie adv
 418. hodiernus, hodierna, hodiernum adj
 419. hoedilla, hoedillae n
 420. hoedillus, hoedilli n
 421. hoedinus, hoedina, hoedinum adj
 422. hoedulus, hoeduli n
 423. hoedus, hoedi n
 424. holisatrum, holisatri n
 425. holitorius, holitoria, holitorium adj
 426. holocaustoma, holocaustomatis n
 427. holocaustosis, holocaustosos/is n
 428. holocaustosis, holocaustosos/is n
 429. holocaustum, holocausti n
 430. holocautom, holocautomatis n
 431. holosericum, holoserici n
 432. holosericus, holoserica, holosericum adj
 433. holoverus, holovera, holoverum adj
 434. holus, holeris n
 435. holusculum, holusculi n
 436. homagium, homagii n
 437. homicida, homicidae n
 438. homicidium, homicidi(i) n
 439. homileticum, homiletici n
 440. homileticus, homiletica, homileticum adj
 441. homilia, homiliae n
 442. homiliarium, homiliarii n
 443. homo, hominis n
 444. homoeoteleuton, homoeoteleuti n
 445. homogeneitas, homogeneitatis n
 446. homogeneus, homogenea, homogeneum adj
 447. homogium, homogii n
 448. homographus, homographa, homographum adj
 449. homoiousius, homoiousia, homoiousium adj
 450. homologus, homologi n
 451. homoousius, homoousia, homoousium adj
 452. homosexualis, homosexualis n
 453. homosexualis, homosexualis, homosexuale adj
 454. homosexualitas, homosexualitatis n
 455. homullus, homulli n
 456. homuncio, homuncionis n
 457. Homuncionita, Homuncionitae n
 458. homunculus, homunculi n
 459. honestas, honestatis n
 460. honeste adv
 461. honesto, honestare, honestavi, honestatus v
 462. honestor, honestari, honestatus v
 463. honestus, honesta adj
 464. honor, honoris n
 465. honorabilis, honorabilis, honorabile adj
 466. honorabiliter adv
 467. honorarium, honorarii n
 468. honorarius, honoraria, honorarium adj
 469. honorate, honoratius, honoratissime adv
 470. honoratus, honorata adj
 471. honorificatus, honorificata, honorificatum adj
 472. honorifice, honorificentius, honorificentissime adv
 473. honorificentia, honorificentiae n
 474. honorifico, honorificare, honorificavi, honorificatus v
 475. honorificus, honorifica adj
 476. Honorius, Honorii n
 477. honoro, honorare, honoravi, honoratus v
 478. honorus, honora, honorum adj
 479. honos, honoris n
 480. hoplomachus, hoplomachi n
 481. hora, horae n
 482. horalis, horalis, horale adj
 483. horarium, horarii n
 484. horarius, horaria, horarium adj
 485. horarius, horarii n
 486. hordeaceus, hordeacea, hordeaceum adj
 487. hordeacius, hordeacia, hordeacium adj
 488. hordearius, hordearia, hordearium adj
 489. hordeum, hordei n
 490. hordiaceus, hordiacea, hordiaceum adj
 491. hordiacius, hordiacia, hordiacium adj
 492. hordiarius, hordiaria, hordiarium adj
 493. Horeb, undeclined n
 494. horia, horiae n
 495. horizon, horizontos/is n
 496. horizontalis, horizontalis, horizontale adj
 497. horizontaliter adv
 498. horminum, hormini n
 499. hormonum, hormoni n
 500. hornotinus, hornotina, hornotinum adj
 501. hornus, horna, hornum adj
 502. horologiarius, horologiarii n
 503. horologion, horologii n
 504. horologium, horologi(i) n
 505. horoma, horomatis n
 506. horrendus, horrenda, horrendum adj
 507. horreo, horrere, horrui, - v
 508. horresco, horrescere, horrui, - v
 509. horreum, horrei n
 510. horribilis, horribile, horribilior adj
 511. horridulus, horridula, horridulum adj
 512. horridus, horrida, horridum adj
 513. horrifer, horrifera, horriferum adj
 514. horrificus, horrifica, horrificum adj
 515. horripilatio, horripilationis n
 516. horripilo, horripilare, horripilavi, horripilatus v
 517. horrisonus, horrisona, horrisonum adj
 518. horror, horroris n
 519. hortalitium, hortalitii n
 520. hortamen, hortaminis n
 521. hortamentum, hortamenti n
 522. hortatio, hortationis n
 523. hortativus, hortativa, hortativum adj
 524. hortator, hortatoris n
 525. hortatorius, hortatoria, hortatorium adj
 526. hortatus, hortata, hortatum adj
 527. hortensis, hortensis, hortense adj
 528. hortensium, hortensii n
 529. hortensius, hortensia, hortensium adj
 530. Hortius, Horti n
 531. Hortius, Hortia, Hortium adj
 532. hortor, hortari, hortatus v
 533. hortulanus, hortulani n
 534. hortulus, hortuli n
 535. hortus, horti n
 536. Hosanna interj
 537. Hosianna interj
 538. hospes, (gen.), hospitis adj
 539. hospes, hospitis n
 540. hospita, hospitae n
 541. hospitale, hospitalis n
 542. hospitalis, hospitalis, hospitale adj
 543. hospitalitas, hospitalitatis n
 544. hospitaliter adv
 545. hospitium, hospiti(i) n
 546. hospito, hospitare, hospitavi, hospitatus v
 547. hospitor, hospitari, hospitatus v
 548. hospitus, hospita, hospitum adj
 549. hostia, hostiae n
 550. hostiaria, hostiariae n
 551. hosticus, hostica, hosticum adj
 552. hostilis, hostilis, hostile adj
 553. hostilitas, hostilitatis n
 554. hostiliter adv
 555. hostimentum, hostimenti n
 556. hostio, hostire, -, - v
 557. hostis, hostis n
 558. HS., abb. n
 559. hu, undeclined n
 560. huc adv
 561. huccine adv
 562. hucusque adv
 563. hue adv
 564. hui interj
 565. humanismus, humanismi n
 566. humanista, humanistae n
 567. humanisticus, humanistica, humanisticum adj
 568. humanitarius, humanitaria, humanitarium adj
 569. humanitas, humanitatis n
 570. humaniter adv
 571. humanitus adv
 572. humano, humanare, humanavi, humanatus v
 573. humanum, humani n
 574. humanus, humana adj
 575. humecto, humectare, humectavi, humectatus v
 576. humectus, humecta, humectum adj
 577. humens, (gen.), humentis adj
 578. humerale, humeralis n
 579. humerulus, humeruli n
 580. humerus, humeri n
 581. humi adv
 582. humicubatio, humicubationis n
 583. humiditas, humiditatis n
 584. humiditas, humiditatis n
 585. humidum, humidi n
 586. humidus, humida, humidum adj
 587. humiliatio, humiliationis n
 588. humilio, humiliare, humiliavi, humiliatus v
 589. humilis, humile, humilior adj
 590. humilitas, humilitatis n
 591. humilitas, humilitatis n
 592. humiliter, humilius, humillime adv
 593. humo, humare, humavi, humatus v
 594. humor, humoris n
 595. humus, humi n
 596. hundredum, hundredi n
 597. hutesium, hutesii n
 598. hyacinthina, hyacinthinae n
 599. hyacinthinus, hyacinthina, hyacinthinum adj
 600. hyacinthos, hyacinthi n
 601. hyacinthus, hyacinthi n
 602. hyaena, hyaenae n
 603. hyalus, hyali n
 604. Hyas, Hyadis n
 605. hybernalis, hybernalis, hybernale adj
 606. hybrida, hybridae n
 607. hydolatria, hydolatriae n
 608. hydolum, hydoli n
 609. hydoneus, hydonea, hydoneum adj
 610. hydoneus, hydonea, hydoneum adj
 611. hydra, hydrae n
 612. hydrargyrus, hydrargyri n
 613. hydraulicus, hydraulica, hydraulicum adj
 614. hydraulus, hydrauli n
 615. hydria, hydriae n
 616. hydrocarboneum, hydrocarbonei n
 617. hydrogenium, hydrogenii n
 618. hydrographia, hydrographiae n
 619. hydrographicus, hydrographica, hydrographicum adj
 620. hydrologicus, hydrologica, hydrologicum adj
 621. hydromel, hydromelitis n
 622. hydromel, hydromellis n
 623. hydromeli, hydromelitis n
 624. hydromellum, hydromelli n
 625. hydropicus, hydropica, hydropicum adj
 626. hydropisis, hydropisis n
 627. hydroplanum, hydroplani n
 628. hydrops, hydropis n
 629. hydrops, hydropos/is n
 630. hydrosphaera, hydrosphaerae n
 631. hydrostatica, hydrostaticae n
 632. hydrostaticus, hydrostatica, hydrostaticum adj
 633. hydrus, hydri n
 634. hygiena, hygienae n
 635. hygienicus, hygienica, hygienicum adj
 636. hygrologia, hygrologiae n
 637. hygrometrum, hygrometri n
 638. hylomorphismus, hylomorphismi n
 639. Hymen, undeclined n
 640. Hymenaeos, Hymenaei n
 641. Hymenaeus, Hymenaei n
 642. hymera, hymerae n
 643. hymnarium, hymnarii n
 644. hymnicus, hymnica, hymnicum adj
 645. hymnizo, hymnizare, hymnizavi, hymnizatus v
 646. hymnodia, hymnodiae n
 647. hymnologion, hymnologii n
 648. hymnus, hymni n
 649. hyoscyamus, hyoscyami n
 650. hypaethros, hypaethri n
 651. hypaethrum, hypaethri n
 652. hypaethrus, hypaethra, hypaethrum adj
 653. hypallage, hypallages n
 654. hypate, hypates n
 655. hypaton, hypati n
 656. hyperbaton, hyperbati n
 657. hyperbola, hyperbolae n
 658. hyperbolaeos, hyperbolaei n
 659. hyperbolaeus, hyperbolaea, hyperbolaeum adj
 660. hyperbole, hyperboles n
 661. hyperboleus, hyperbolei n
 662. hyperbolice adv
 663. hyperbolicus, hyperbolica, hyperbolicum adj
 664. hypercatalectus, hypercatalecti n
 665. hyperdulia, hyperduliae n
 666. hypermetricus, hypermetrica, hypermetricum adj
 667. hypertrophia, hypertrophiae n
 668. hypnosis, hypnosis n
 669. hypnotismus, hypnotismi n
 670. hypnotista, hypnotistae n
 671. hypnotizo, hypnotizare, hypnotizavi, hypnotizatus v
 672. hypocauston, hypocausti n
 673. hypocaustum, hypocausti n
 674. hypochondria, hypochondriae n
 675. hypochondriacus, hypochondriaca, hypochondriacum adj
 676. hypocrisis, hypocrisis n
 677. hypocrita, hypocritae n
 678. hypocrites, hypocritae n
 679. hypodiaconus, hypodiaconi n
 680. hypodiaconxus, hypodiaconxi n
 681. hypodidascalus, hypodidascali n
 682. hypodorius, hypodoria, hypodorium adj
 683. hypogaeum, hypogaei n
 684. hypogeum, hypogei n
 685. hypogeus, hypogea, hypogeum adj
 686. hypolydius, hypolydia, hypolydium adj
 687. hypomnema, hypomnematis n
 688. hypophrygius, hypophrygia, hypophrygium adj
 689. hypostasis, hypostasis n
 690. Hypostasis, Hypostasis n
 691. hypostaticus, hypostatica, hypostaticum adj
 692. hypotenusa, hypotenusae n
 693. hypotheca, hypothecae n
 694. hypothecarius, hypothecaria, hypothecarium adj
 695. hypotheco, hypothecare, hypothecavi, hypothecatus v
 696. hypothesis, hypothesis n
 697. hypotheticus, hypothetica, hypotheticum adj
 698. hypotheticus, hypothetici n
 699. hypozonium, hypozonii n
 700. hyrax, hyracis n
 701. hysginum, hysgini n
 702. hysopum, hysopi n
 703. hysopus, hysopi n
 704. hyssopum, hyssopi n
 705. hyssopus, hyssopi n
 706. hysteria, hysteriae n
 707. hystericus, hysterica, hystericum adj
 708. hysterologia, hysterologiae n

Looking for something else?